Esély Derecskén Ösztöndíj felhívás

TISZTELT DERECSKEI FIATALOK!

Derecske Város Önkormányzata ezennel kiírja 2019. évre (2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra) Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat:

A Felhívás hatálya a Derecske város illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, lakóhelyként Derecske települést választani szándékozó 18-35 éves fiatalokra (beleértve a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat) terjed ki.

Az ösztöndíjak beadásánál és elbírálásánál a 2018. január 1. után lévő élethelyzeteket lehet figyelembe venni, amelyekre tekintettel a pályázók benyújthatják pályázatukat. A pályázati felhívásban meghatározott időszak 2019. január 1. napjától értendő.

– „A” típusú pályázatra – „Hazaköltözők támogatása” – pályázatot nyújthat be, minden 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki vállalja, hogy – a pályázati felhívásban meghatározott időszakban – a pályázata benyújtását követően 1 hónapon belül a településre költözik és a támogatás időszaka alatt Derecskén vagy Hajdú-Bihar megyében vállal munkát. A lakóhelyének a támogatási időszak alatt Derecskén kell lennie. A pályázó 6 hónapon keresztül havi 45.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. A támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni.

– „B” típusú pályázaton – „Induló vállalkozások támogatása” – a pályázó egyszeri 100.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki igazolja, hogy Derecskei lakóhellyel rendelkezik, illetve vállalja, hogy a településen a pályázati felhívásban meghatározott időszakban indított vállalkozással legalább 1 évig a saját foglalkoztatását biztosítja. A támogatásra a projekt időtartama alatt évente lehet pályázni.

– „C” típusú pályázatra – „Gyermekvállalás támogatása” – azon 18-35 év közötti, derecskei lakóhellyel rendelkező fiatal pályázhat, akinek a pályázati felhívásban meghatározott időszakban született gyermeke. A pályázó egyszeri 10.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet. Párok esetében a támogatást csak az egyik fél igényelheti. A gyermeknek derecskei lakóhellyel kell rendelkeznie. A támogatás gyermekenként egyszeri alkalommal adható.

– „D” típusú pályázaton – „Derecskén lakó és hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása” – a pályázó havi 50.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki igazolja, hogy derecskei lakóhellyel rendelkezik, illetve a településen a felhívás évében hiányszakmában új munkaviszonyt létesít és legalább három hónapja új munkahelyén dolgozik.

A „C” típusú ösztöndíjon kívül elvárás a pályázókkal szemben, hogy a számukra megítélt ösztöndíjat önmaguk fejlesztésére, továbbképzésére, ezzel kapcsolatos eszközök vásárlására fordítsák, a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig, mely ösztöndíjrésszel a támogatás átutalásának megkezdését követő két hónapon belül a támogatott köteles elszámolni. Az ezzel kapcsolatos elszámolási kötelezettséget a Szabályzat 5. számú melléklete (Támogatási megállapodás) tartalmazza. Amennyiben az ösztöndíjas a támogatás 35%-át nem a szabályzatban meghatározott célra használja fel, úgy köteles a számára megállapított támogatás egészét visszafizetni.

A PÁLYÁZATOKHOZ MELLÉKELNI KELL:

„A” típusú pályázat – „Hazaköltözők támogatása”

– Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)

– Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)

 • Szándéknyilatkozat (2. sz. melléklet – Derecske városába költözésről és Hajdú-Bihar megyében történő munkavállalásról)
 • Költözés után (a pályázat benyújtását követően maximum 60 napig nyújtható be, kivéve a 2020 pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontig lehet az alább felsorolt mellékleteket benyújtani),

– derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példány)

– munkáltató igazolása, hogy a pályázó a megyében vállalt munkát

– közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 4 alkalomról)

„B” típusú pályázat – „Induló vállalkozások támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás a vállalkozói tevékenységről
 • Nyilatkozat arról, hogy legalább 2 hónapja a saját foglalkoztatását biztosítja és további legalább 10 hónapon keresztül ezt fenntartja – (3. sz. melléklet – Nyilatkozat)
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 3 alkalomról)

 – „C” típusú pályázat – „Gyermekvállalás támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Gyermek édesanyjának és édesapjának személyazonosító igazolványa és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • Gyermek részére kiállított lakcímkártya (pályázó által aláírt másolati példány)
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 1 alkalomról)

„D” típusú pályázat„Derecskén lakó és hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Munkáltató igazolása, hogy a pályázó a településen vállalt munkát és legalább 3 hónapja ott dolgozik, a Szabályzat 6. számú melléklete szerinti hiányszakmában helyezkedett el,
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 5 alkalomról)

Hiánypótlásra a megjelölt dokumentumokon kívül – „A” típusú pályázat esetében – a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség.

A beérkezett ösztöndíjpályázatokat Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága bírálja el.

 „A” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

18 és 35 év közötti magyar állampolgár,

aki vállalja, hogy a pályázata benyújtását követően 1 hónapon belül a településre költözik és a támogatás időszaka alatt Hajdú-Bihar megyében vállal munkát,

vállalja, hogy lakóhelye a támogatási időszak alatt Derecskén lesz,

– a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,

– közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen legalább 4 alkalommal

– vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,

– a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta (ez alól kivételt képeznek a Derecske településre költözés után csatolandó dokumentumok):

– aki vállalja, hogy a pályázata benyújtását követően 60 napon belül becsatolja a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolatát; munkáltatói igazolást arról, hogy legalább 3 hónapja Hajdú-Bihar megyében dolgozik, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolást, jelenléti ívet, legalább 4 alkalomról. Ez alól kivételt képez a 2020 pályázati év, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontig lehet ezen mellékleteket benyújtani.

A pályázatokról való döntés július és január hónapokban történik meg – kivéve a 2020 pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontban dönt a bizottság – félévente 7 főnek, éves szinten maximum 14 fő számára lehet megállapítani.

A Bizottság elbírálja azon pályázatokat is, ahol még a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata, munkáltatói igazolás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív becsatolása nem történt meg, azonban nyertes pályázat esetén a Támogatási megállapodás megkötésére addig nem kerül sor, míg a pályázó minden mellékletet be nem nyújtott.

A támogatás – a Támogatási megállapodás megkötését követően – adott év júliusától decemberig és adott év januárjától júniusig adható, mely minden hónap 10. napjáig – kivétel ez alól a július és január hónapokat, amikor az ösztöndíj az augusztusi és februári támogatással egyidejűleg – kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlaszámra.

Azon pályázók részére, akik pályázatukat a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata, munkáltatói igazolás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív nélkül nyújtották be és a Bizottság állapított meg számukra ösztöndíjat, a támogatás mértéke nem, azonban a kiutalás részleteinek száma csökkenthető.

A 2020 pályázati évben benyújtott pályázatok esetében – mely a pályázati felhívásban megjelölt időszakban kerül kiutalásra – szükség szerint a 6 havi támogatás részletei csökkenthetők, azonban a támogatás mértéke nem csökkenthető.

 „B” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

– 18 és 35 év közötti fiatal,

– derecskei lakóhellyel rendelkezik,

– vállalja, hogy a településen a pályázati felhívásban meghatározott időszakban indított vállalkozással legalább 1 évig a saját foglalkoztatását biztosítja, továbbá nyilatkozik arról, hogy legalább 2 hónapja a saját foglalkoztatását biztosítja és további legalább 10 hónapon keresztül ezt fenntartja,

– a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,

– közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 3 alkalommal

– vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,

– a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

A Bizottság a projekt időszaka alatt januárban dönt a pályázatokról – kivéve a 2020 pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontban dönt a bizottság – melyeket a becsatolt dokumentumok alapján bírál el. A bizottság évente 5 főnek állapíthat meg ösztöndíjat. Amennyiben az előző pályázati évben kevesebb pályázat került kedvezően elbírálásra, a támogatott pályázatok száma annyival emelhető.

 „C” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

– 18-35 év közötti,

– derecskei lakóhellyel rendelkező fiatal,

– akinek a pályázati felhívásban meghatározott időszakban született gyermeke,

– a pályázó gyermeke derecskei lakóhellyel rendelkezik,

– közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 1 alkalommal

– vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,

– a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

A Bizottság a projekt időszaka alatt július és január hónapokban dönt a pályázatokról, kivéve a 2020 pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontban dönt.

 „D” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

– 18 és 35 év közötti fiatal számára, aki

– derecskei lakóhellyel rendelkezik,

– a pályázati felhívásban meghatározott időszakban a településen hiányszakmában (6. számú melléklet) új munkaviszonyt létesített és legalább három hónapja az új munkahelyén dolgozik,

– a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,

– közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 5 alkalommal,

– vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,

– a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

A Bizottság a dokumentumok alapján elbírálja a pályázatokat. A Bizottság kedvezően bírálhatja el azon pályázatot is, amely esetében a pályázó nem a Szabályzat 6. számú mellékletében foglalt valamely hiányszakmában helyezkedett el, azonban úgy ítéli meg, hogy a pályázó által végzett foglalkozás a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számít.

A pályázatokról való döntés július és január hónapokban történik meg, – kivéve a 2020 pályázati évet, amikor a pályázati felhívásban megjelölt időpontban dönt a bizottság – félévente 7 főnek, éves szinten maximum 14 fő számára lehet megállapítani.

A támogatás – a Támogatási megállapodás megkötését követően – adott év júliusától decemberig és adott év januárjától júniusig adható, mely minden hónap 10. napjáig – kivétel ez alól a július és január hónapokat, amikor az ösztöndíj az augusztusi és februári támogatással egyidejűleg – kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlaszámra. A 2020 pályázati évben benyújtott pályázatok esetében – mely a pályázati felhívásban megjelölt időszakban kerül kiutalásra – szükség szerint a 6 havi támogatás részletei csökkenthetők, azonban a támogatás mértéke nem csökkenthető.

A pályázók rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik

– a megadottnál több önkéntes tevékenységet végzett (alkalmanként + 2 pont)

– rendszeresen részt vesz az Esély Otthon projekt keretében meghirdetett programokon, rendezvényeken (alkalmanként + 1 pont)

– részt vesz a Hazai és Európai Uniós programokra való felkészítő foglalkozáson (alkalmanként + 1 pont)

– „B” típusú – Induló vállalkozások támogatása ösztöndíj esetében, ha vállalkozásában több munkavállalót foglalkoztat (munkavállalónként + 2 pont)

A pályázati kiírások, valamint Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat megtekinthető: Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) „A” épület (földszint) előterében, valamint a www.derecske.hu honlapon.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

 • A pályázatok benyújtására – a megadott időszakon belül – folyamatosan van lehetőség, azonban az ösztöndíjak elbírálására a Szabályzat 4.3 pontjában meghatározott időpontokban kerül sor.
 • Az ösztöndíj pályázatokat aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani:

„A”, „C”, „D” típusú pályázatok esetében július 15 napjáig,

„B” típusú pályázat esetében január 15. napjáig

Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Jogi és Igazgatási Osztály
„A” épület 1. ajtó (emelet)
Pásztor Katalin szakmai vezetőhöz.

Sikeres pályázást kíván: Derecske Város Önkormányzata.

Derecske, 2019. április 9.

Bakó István polgármester

Letölthető dokumentumok:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

Esély Derecskén Ösztöndíj felhívás

Szabályzat