Esély Derecskén Ösztöndíj felhívás

TISZTELT DERECSKEI FIATALOK!

Derecske Város Önkormányzata ezennel kiírja 2021. évre (2021. április 1. napjától 2021. szeptember 28. napjáig terjedő időszakra) Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat:

A Felhívás hatálya a Derecske város illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, lakóhelyként Derecske települést választani szándékozó 18-35 éves fiatalokra (beleértve a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat) terjed ki.

Az ösztöndíjak beadásánál és elbírálásánál a 2018. január 1. után lévő élethelyzeteket lehet figyelembe venni, amelyekre tekintettel a pályázók benyújthatják pályázatukat.

– „A” típusú pályázatra – „Hazaköltözők támogatása” – pályázatot nyújthat be, minden 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki vállalja, hogy – a pályázati felhívásban meghatározott időszakban – a pályázata benyújtását követően 1 hónapon belül a településre költözik és a támogatás időszaka alatt Derecskén vagy Hajdú-Bihar megyében vállal munkát. A lakóhelyének a támogatási időszak alatt Derecskén kell lennie. A pályázó 6 hónapon keresztül havi 45.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. A támogatásra a projekt időtartama alatt lehet pályázni.

– „B” típusú pályázaton – „Induló vállalkozások támogatása” – a pályázó egyszeri 100.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki igazolja, hogy Derecskei lakóhellyel rendelkezik, illetve vállalja, hogy a településen a pályázati felhívásban meghatározott időszakban indított vállalkozással legalább 1 évig a saját foglalkoztatását biztosítja. A támogatásra a projekt időtartama alatt lehet pályázni.

– „C” típusú pályázatra – „Gyermekvállalás támogatása” – azon 18-35 év közötti, derecskei lakóhellyel rendelkező fiatal pályázhat, akinek a pályázati felhívásban meghatározott időszakban született gyermeke. A pályázó egyszeri 10.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet. Párok esetében a támogatást csak az egyik fél igényelheti. A gyermeknek derecskei lakóhellyel kell rendelkeznie. A támogatás gyermekenként egyszeri alkalommal adható.

– „D” típusú pályázaton – „Derecskén lakó és hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása” – a pályázó havi 50.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki igazolja, hogy derecskei lakóhellyel rendelkezik, illetve a településen új munkaviszonyt létesít és legalább három hónapja új munkahelyén dolgozik. A támogatásra a projekt időtartama alatt lehet pályázni.

– „E” típusú pályázaton – „Hiányszakmát tanuló fiatalok támogatása” – a pályázó havi 25.000 Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatást igényelhet 6 hónap időszakra, amennyiben 18 és 35 év közötti fiatal, aki igazolja, hogy derecskei lakóhellyel rendelkezik, illetve aktív tanulói / hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A PÁLYÁZATOKHOZ MELLÉKELNI KELL:

„A” típusú pályázat – „Hazaköltözők támogatása”

– Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
– Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
– Szándéknyilatkozat (2. sz. melléklet – Derecske városába költözésről és Hajdú-Bihar megyében történő munkavállalásról)

 • Költözés után (a pályázat benyújtását követően maximum 30 napig nyújtható be,

– derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példány)
– munkáltató igazolása, hogy a pályázó a megyében vállalt munkát
– közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolást, jelenléti ívet kell benyújtani (legalább 4 alkalomról).

– „B” típusú pályázat – „Induló vállalkozások támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás a vállalkozói tevékenységről
 • Nyilatkozat arról, hogy legalább 2 hónapja a saját foglalkoztatását biztosítja és további legalább 10 hónapon keresztül ezt fenntartja – (3. sz. melléklet – Nyilatkozat)
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 3 alkalomról)

– „C” típusú pályázat – „Gyermekvállalás támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Gyermek édesanyjának és édesapjának személyazonosító igazolványa és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • Gyermek részére kiállított lakcímkártya (pályázó által aláírt másolati példány)
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 1 alkalomról)

– „D” típusú pályázat – „Derecskén lakó és hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Munkáltató igazolása, hogy a pályázó a településen vállalt munkát és legalább 3 hónapja ott dolgozik, a Szabályzat 6. számú melléklete szerinti hiányszakmában helyezkedett el,
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív (legalább 5 alkalomról)

„E” típusú pályázat„Hiányszakmát tanuló fiatalok támogatása”

 • Pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
 • Tanulói / hallgatói jogviszonyigazolás aktív jogviszonyról, melynek tartalmaznia kell azt is, hogy a pályázó milyen szakmát tanul / szakon tanul. (A jogviszonynak a támogatás időszaka alatt folyamatosnak kell lennie.)
 • A pályázó a szabályzat 6. számú melléklet szerinti hiányszakmák valamelyikét tanulja (egyetemi vagy főiskolai képzés, OKJ szakképesítés). A Bizottság kedvezően bírálhatja el azon pályázatot is, amely esetében a pályázó nem a szabályzat 6. számú mellékletében foglalt valamely hiányszakmát tanulja, azonban úgy ítéli meg, hogy a pályázó által tanult foglalkozás a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számít.
 • Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó a tanulmányai befejezését követően Derecske városában kíván elhelyezkedni (7. számú melléklet),
 • Közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ívet kell benyújtani (legalább 4 alkalomról).

Hiánypótlásra a megjelölt dokumentumokon kívül – „A” típusú pályázat esetében – a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség.

 „A” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

18 és 35 év közötti magyar állampolgár,
aki vállalja, hogy a pályázata benyújtását követően 1 hónapon belül a településre költözik és a támogatás időszaka alatt Hajdú-Bihar megyében vállal munkát,
vállalja, hogy lakóhelye a támogatási időszak alatt Derecskén lesz,
– a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
– közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen legalább 4 alkalommal
– vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
– a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta (ez alól kivételt képeznek a Derecske településre költözés után csatolandó dokumentumok),
– aki vállalja, hogy a pályázata benyújtását követően 30 napon belül becsatolja a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolatát; munkáltatói igazolást arról, hogy legalább 3 hónapja Hajdú-Bihar megyében dolgozik, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolást, jelenléti ívet, legalább 4 alkalomról.

A pályázatokról való döntés 2021. április hónapban történik, melyet 3 fő számára lehet megállapítani.

A Bizottság elbírálja azon pályázatokat is, ahol még a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata, munkáltatói igazolás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív becsatolása nem történt meg, azonban nyertes pályázat esetén a Támogatási megállapodás megkötésére addig nem kerül sor, míg a pályázó minden mellékletet be nem nyújtott.

A támogatás – a Támogatási megállapodás megkötését követően – 2021. év áprilisától szeptemberig adható, mely minden hónap 10. napjáig – kivétel ez alól a április hónapot, amikor az ösztöndíj a májusi támogatással egyidejűleg – kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlaszámra.

Azon pályázók részére, akik pályázatukat a derecskei lakóhelyet igazoló lakcímkártya másolata, valamint a munkáltatói igazolás nélkül nyújtották be és a Bizottság állapított meg számukra ösztöndíjat, a támogatás mértéke nem, azonban a kiutalás részleteinek száma csökkenthető.

 „B” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

– 18 és 35 év közötti fiatal,
– derecskei lakóhellyel rendelkezik,
– vállalja, hogy a településen a pályázati felhívásban meghatározott időszakban indított vállalkozással legalább 1 évig a saját foglalkoztatását biztosítja, továbbá nyilatkozik arról, hogy legalább 2 hónapja a saját foglalkoztatását biztosítja és további legalább 10 hónapon keresztül ezt fenntartja,
– a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
– közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 3 alkalommal
– vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
– a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

A Bizottság 2021 áprilisában dönt a pályázatokról, melyeket a becsatolt dokumentumok alapján bírál el. A bizottság 3 főnek állapíthat meg ösztöndíjat.

 „C” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

– 18-35 év közötti,
– derecskei lakóhellyel rendelkező fiatal,
– akinek a pályázati felhívásban meghatározott időszakban született gyermeke,
– a pályázó gyermeke derecskei lakóhellyel rendelkezik,
– közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 1 alkalommal
– vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
– a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

A Bizottság 2021. április hónapban dönt a pályázatokról.

„D” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

– 18 és 35 év közötti fiatal számára, aki
– derecskei lakóhellyel rendelkezik,
– a pályázati felhívásban meghatározott időszakban a településen hiányszakmában (6. számú melléklet) új munkaviszonyt létesített és legalább három hónapja az új munkahelyén dolgozik,
– a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
– közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 5 alkalommal,
– vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
– a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

A Bizottság a dokumentumok alapján elbírálja a pályázatokat. A Bizottság kedvezően bírálhatja el azon pályázatot is, amely esetében a pályázó nem a Szabályzat 6. számú mellékletében foglalt valamely hiányszakmában helyezkedett el, azonban úgy ítéli meg, hogy a pályázó által végzett foglalkozás a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számít.

A pályázatokról való döntés 2021. április hónapban történik meg, – melyet 3 fő számára lehet megállapítani.

A támogatás – a Támogatási megállapodás megkötését követően – 2021 áprilisától szeptemberig adható, mely minden hónap 10. napjáig – kivétel ez alól   az április hónapot, amikor az ösztöndíj a májusi támogatással egyidejűleg – kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlaszámra.

 „E” típusú pályázat esetében a bizottság támogatásban részesíti azt a pályázót, aki:

– 18 és 35 év közötti fiatal számára, aki
– derecskei lakóhellyel rendelkezik,
– a pályázati felhívásban meghatározott időszakban a pályázó a szabályzat 6. számú melléklet szerinti hiányszakmák valamelyikét tanulja (egyetemi vagy főiskolai képzés, OKJ szakképesítés)
– a pályázat nyertessége esetén vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat önmaga fejlesztésére, továbbképzésére fordítja a megítélt támogatás legalább 35%-ának erejéig,
– közösségi célú önkéntes tevékenységet végzett a településen legalább 4 alkalommal,
– vállalja, hogy Derecske Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint ismeretátadási programokban és szakmai kiránduláson vesz részt,
– a pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőre, a megjelölt dokumentumokkal együtt hiánytalanul benyújtotta.

A Bizottság a dokumentumok alapján elbírálja a pályázatokat. A Bizottság kedvezően bírálhatja el azon pályázatot is, amely esetében a pályázó nem a szabályzat 6. számú mellékletében foglalt valamely hiányszakmát tanulja, azonban úgy ítéli meg, hogy a pályázó által tanult foglalkozás a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számít.

A pályázatokról való döntés 2021. április hónapban történik meg, melyet 8 fő számára lehet megállapítani.

A támogatás – a Támogatási megállapodás megkötését követően – 2021 áprilisától szeptemberig adható, mely minden hónap 10. napjáig – kivétel ez alól az április hónapot, amikor az ösztöndíj a májusi támogatással egyidejűleg – kerül átutalásra a pályázó által megadott bankszámlaszámra.

A pályázók rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik

– a megadottnál több önkéntes tevékenységet végzett a pályázat benyújtásáig (alkalmanként + 2 pont)
– rendszeresen részt vesz az Esély Otthon projekt keretében meghirdetett programokon, rendezvényeken (alkalmanként + 1 pont)
– részt vesz a Hazai és Európai Uniós programokra való felkészítő foglalkozáson (alkalmanként + 1 pont)
– „B” típusú – „Induló vállalkozások támogatása” ösztöndíj esetében, ha vállalkozásában több munkavállalót foglalkoztat (munkavállalónként + 2 pont)
– „E” típusú – „Hiányszakmát tanuló fiatalok támogatása” ösztöndíj esetében, ha a pályázó rendelkezik helyi munkáltató szándéknyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a pályázót tanulmányai után foglalkoztatni kívánja. (+ 2 pont)

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

Az ösztöndíj pályázatokat aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani:

2021. április 20. napjáig

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) „A” épület előtérben található ládába történő bedobással

Sikeres pályázást kíván: Derecske Város Önkormányzata.

Derecske, 2021. március 19.

Bordán Szabolcs 
polgármester


Letölthető dokumentumok: